Projekty

Tento projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, Olomouckého kraje a Zlínského kraje.

Projekt 2018

Aktivity projektu

Aktivity projektu naplánované pro rok 2018 představují:

 • Infrastruktura
 • Propagační a marketingová činnosti

Infrastruktura

V oblasti Aktivity I pokračujeme v rozvoji infrastruktury Cyklostezky Bečva. Provedeme potřebnou revizi stavu cyklostezky, a to jak v části značení, tak i v části doprovodné infrastruktury. Na základě zjištěných výstupů provedené revize bude provedeno doplnění značení, doplnění prvků doprovodné infrastruktury – mobiliáře, doplnění log Cyklostezky Bečva. Dále provedeme instalace směrovek k místům infrastruktury (vlaková či autobusová nádraží, koupaliště, apod.) Na povrch cyklostezky bude vyznačeno logo Cyklostezky Bečva v rozsahu celé trasy. Vyznačení loga na povrch bude provedeno pomocí speciální šablony a odolné barvy. Díky tomuto vyznačení bude podpořena jednoznačná identifikace Cyklostezky Bečva.

Cíl této aktivity je v souladu se souhrnným cílem projektu. Cílem aktivity je udržitelný rozvoj infrastruktury a zajištění odpovídajícího uživatelského komfortu návštěvníků, které povede k rozvoji návštěvnosti cyklostezky.

Zrealizováním aktivity projektu budou vytvořeny následující výstupy:

 • kompletní revize stavu cyklostezky v oblasti značení a doprovodné infrastruktury,
 • doplnění značení, doplnění označení Cyklostezka Bečva,
 • doplnění mobiliáře,
 • instalace směrovek k místům infrastruktury,
 • vyznačení loga Cyklostezka Bečva na povrchu cyklostezka po celé trase

Očekávané přínosy

Díky realizaci této aktivity projektu očekáváme následující přínosy:

 • udržitelný rozvoj infrastruktury Cyklostezky Bečva,
 • zajištění a rozvoj uživatelského a návštěvnického komfortu,
 • posílení jednoznačné identifikace Cyklostezky Bečva,
 • růst návštěvnosti Cyklostezky Bečva a regionu, turistických míst
 • rozvoj dostupnosti a přístupnosti Cyklostezky Bečva od míst dopravních spojení,
 • rozvoj návštěvnosti související infrastruktury (koupaliště, kempy, apod.)
 • rozvoj nabídky v oblasti cestovního ruchu

Propagační a marketingová činnost

Aktivita je zaměřena na činnosti v oblasti propagace a marketingu Cyklostezky Bečva, oblasti jako celku, měst a obcí a také souvisejících turistických atraktivit.

V rámci této aktivity budou jednak vytvořeny odpovídající propagační materiály a předměty a také bude realizována propagace na veletrzích, výstavách a realizovaných eventech, ale také propagace „virtuální“ s využitím webových stránek Cyklostezka Bečva a facebookového profilu.

Cíl této aktivity je v souladu se souhrnným cílem projektu. Cílem aktivity přispívat k rozvoji návštěvnosti cyklostezky a turistických atraktivit v oblasti s využitím odpovídajících propagačních a marketingových prostředků.

Zrealizováním aktivity projektu budou vytvořeny následující výstupy:

 • Fotky do promo materiálů: zajištění promo fotek vytvoření infrastruktury, které budou využité pro propagační materiály, propagaci na webových stránkách a facebookovém profilu
 • Propagační předměty – letáčky zaměřené na propagaci subjektu v místech doprovodné infrastruktury (kempy, koupaliště, apod.)
 • Propagační předměty s užitnou hodnotu. Propagační předměty budou určeny k propagaci na veletrzích, výstavách a také eventech. Jedná se o skládací mapky, minimapky, minikalendáře, bandany, čelenky, lepení na kola, propisky, magnetky, samolepky.

Pro umístění mimimapek budou vytvořeny stojánky – část bude v IC, část bude umístěna přímo na Cyklostezce Bečva – u prvků mobiliáře.

 • Provedení místního šetření stavu doprovodné infrastruktury – míst, ke kterým budou vést instalované směrovky. U těchto partnerů bude prověřeno zda jsou tato místa „bike-friendly“ (obsahují stojan na kola, místo pro opravu kol, apod.) Partneři pak budou označeni samolepkou Cyklostezka Bečva a uvedeni na webových stránkách.
 • Prezentace na veletrzích a výstavách – účast na 4 tematických veletrzích a výstavách, na kterých bude aktivně prezentována Cyklostezka Bečva a návštěvníci obdrží informace, propagační materiály a předměty.
 • Prezentace a informování na webu a facebooku Cyklostezka Bečva – maximální využití propagačních nástrojů vedoucí k rozvoji povědomí o stezce, ale také i oblastech tohoto regionu.
 • Uspořádání sportovní akce v průběhu sezóny ve spolupráci s partnerskými subjekty a za účasti zástupců oblastí.
 • Uspořádání prezentačního setkání s partnery: bude uspořádána prezentační akce pro partnery, kde budou prezentovány dosud realizované činnosti a jejich výstupy a plánované aktivity a směřování pro další období.

Očekávané přínosy

Díky realizaci této aktivity projektu očekáváme následující přínosy:

 • zvýšení informovanosti o Cyklostezce Bečva, aktuálním dění a připravovaných událostech,
 • rozvoj návštěvnosti související infrastruktury (koupaliště, kempy, apod.),
 • rozvoj nabídky v oblasti cestovního ruchu,
 • rozvoj spolupráce se stávajícími partnerskými subjekty, navázání spolupráce s dalšími subjekty.

Přínosy z realizace projektu jako celku

Realizací projektu, jeho aktivit, dojde ke kompletnímu naplnění stanoveného cíle projektu. V souhrnném pohledu očekáváme následující přínosy a dopady:

 • udržitelný rozvoj infrastruktury Cyklostezky Bečva,
 • zajištění a rozvoj uživatelského a návštěvnického komfortu,
 • růst návštěvnosti Cyklostezky Bečva a regionu, turistických míst
 • rozvoj dostupnosti a přístupnosti Cyklostezky Bečva od míst dopravních spojení,
 • rozvoj jednoznačné identifikace Cyklostezky Bečva,
 • rozvoj návštěvnosti související infrastruktury (koupaliště, kempy, apod.)
 • zvýšení informovanosti o Cyklostezce Bečva, aktuálním dění a připravovaných událostech,
 • rozvoj návštěvnosti související infrastruktury (koupaliště, kempy, apod.),
 • rozvoj nabídky v oblasti cestovního ruchu,
 • rozvoj spolupráce se stávajícími partnerskými subjekty, navázání spolupráce s dalšími subjekty,
 • rozvoj návštěvnosti cyklostezky a region,
 • rozvoj nabídky v oblasti cestovního ruchu v regionu
 • růst spotřeby cestovního ruchu
 • růst informovanosti a povědomí o Cyklostezce Bečva a regionu,
 • růst návštěvnosti turistických atraktivit a lokalit regionu,
 • přispění k podpoře prevence a eliminaci vzniku nesprávného chování a jednání, jež by mohlo vést ke vzniku sociálně-patologických jevů.

Realizované aktivity projektu jsou v souladu a vedou zcela k naplnění stanoveného cíle. Dále jsou tyto aktivity přínosné pro další oblasti spojené s turistickou návštěvností a spotřebou cestovního regionu v oblasti, ale také pozitivně ovlivňují a působí na člověka – jeho zdraví a vývoj. Tento přesah sledujeme např. v:

 • zefektivnění nabídky služeb a také infrastruktury cestovního ruchu, zájmových a volnočasových aktivit se zaměřením na širokou veřejnost z řad rezidentů i nerezidentů bez ohledu na jejich věk,
 • podpora zdravého životního stylu, pohybových aktivit, prevence vzniku civilizačních onemocnění, prevence vzniku sociálně-patologických jevů a negativních forem jednání a chování.

Projekt 2017

Aktivity projektu
Činnosti, které chceme zrealizovat v roce 2017, byly rozděleny do dvou oblastí:

 1. Infrastruktura Cyklostezky Bečva
 2. Propagační a marketingová činnost

Infrastruktura Cyklostezky Bečva
V rámci této aktivity chceme pokračovat v zahájeném rozvoji infrastruktury Cyklostezky Bečva a realizovat další činnosti, které budou přínosné pro bezpečnosti návštěvníků a dále budou přispívat k jejich komfortu na Cyklostezce Bečva. Bude provedena komplexní revize stavu cyklostezky, obnova vyznačení loga Cyklostezka Bečva po celé trase pomocí samolepek. Dále budou instalovány směrovky k zajímavých turistickým cílům (hrady, zámky, muzea, apod.). Pro další informovanost návštěvníků budou instalovány otočné informační stojany, které budou obsahovat zajímavé informace o daných oblastech. Cykloturisté určitě ocení instalaci stacionárních pump na kola, které budou v roce 2017 umístěny v partnerských městech. Pro plánování dalších rozvojových aktivit a kroků a zjištění vytíženosti a návštěvnosti Cyklostezky Bečva bude pořízen mobilní měřič a bude prováděno statistické měření na jednotlivých trasách stezky, v průběhu sezóny.

Cíle pro aktivitu Infrastruktura Cyklostezky Bečva
Pro tuto aktivitu byl stanoven cíl dále rozvíjet bezpečnosti návštěvníků a uživatelů cyklostezky a zvyšovat jejich uživatelský komfort. V neposlední řadě zjistit návštěvnosti a vytíženost Cyklostezky Bečva pro plánování dalších rozvojových aktivit a kroků.

Výstupy plynoucí z realizaci aktivity Infrastruktura Cyklostezky Bečva

 • komplexní provedení revize stavu cyklostezky,
 • vyznačení loga Cyklostezka Bečva na trase cyklostezky,
 • instalace nových směrovek k významným turistickým cílům (45 ks),
 • instalace otočných informačních stojanů (45 ks),
 • instalace stacionárních pump na kola (7 ks),
 • pořízení sčítače pro monitoring návštěvnosti (1 ks) a provedení statistického měření návštěvnosti a vytíženosti v průběhu roku.

Aktivita Propagační a marketingová činnosti
Realizací této aktivity chceme rozvíjet marketing a propagaci Cyklostezky Bečva, ale také regionů, měst a obcí, zajímavých a významných turistických místa a oblastí. Vytvářet kvalitní a užitné propagační předměty. A také realizovat zajímavé události, setkání či soutěže, a propagovat Cyklostezku Bečva na tematických výstavách a veletrzích.

Cíle pro aktivitu Propagační a marketingová činnost 

Stanoveným cílem této aktivity je rozvíjet povědomí a známost Cyklostezky Bečva realizací kvalitní propagace a marketingu s využitím dostupných nástrojů, přispívat k podpoře rozvoje regionu.

Výstupy plynoucí z realizace aktivity Propagační a marketingová činnost 

 • Vydání propagačních materiálů: 7 druhů promo materiálů se zaměřením na partnerské města a okolí. Promo materiály v jednotném vizuálním duchu a stylu, tak jak bylo již zavedeno v roce 2016. Vydané materiály budou volně dostupné v informačních centrech daného partnerského města, a také v informačních centrech či pokladnám turistických zajímavostí v okolí těchto měst.
 • Propagační předměty: výroba propagačních předmětů s užitnou hodnotou, které budou využívány pro propagaci na veletrzích a výstavách, pořádaných akcí, atp. Jedná se o: trička, čepice, placky, magnetky.
 • Prezentace na výstavách: účast na 4 tematických veletrzích a výstavách, prezentace Cyklostezky Bečva s novými propagačními materiály (tištěné materiály, drobné reklamní předměty, nástěnné kalendáře, skládací mapa)
 • Vydání skládací mapy Cyklostezka Bečva
 • Zajištění fotek do promo materiálů: zajištění fotek pro propagační materiály z každého partnerského města
 • Pořádání akce „Otevírání Cyklostezky Bečva“: sportovně – společensky-kulturní akce realizovaná na jaře, ve spolupráci s partnerskými subjekty.
 • Prezentace a informování na webu a facebooku Cyklostezka Bečva: maximální využití propagačních nástrojů vedoucí k rozvoji povědomí o stezce, ale také i oblastech tohoto regionu.
 • Nástěnný kalendář – soutěž o nejlepší fotku z cyklostezky Bečva, z nejlepších fotek vytvoření nástěnného kalendáře, odměna pro výherce nejlepších fotek.

Projekt 2016

Nenáročný regionální úsek cyklostezky podél řeky Bečvy je určen nejen pro cyklisty, ale také pro pěší, a kde to povrch komunikace dovoluje, i pro bruslaře. Cyklostezka nabízí alternativní spojení měst Hustopeče nad Bečvou, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov a Tovačov. Cyklostezka Bečva je ojedinělým projektem tzv. první cyklodálnice C1. Startuje od pramene Rožnovské nebo Vsetínské Bečvy a míří až k soutoku s řekou Moravou. Celkem 160 km značené cesty provází cyklisty kolem řeky Bečvy Zlínským a Olomouckým krajem.  Cyklostezka Bečva je dobře dostupná vlakem v úsecích Valašské Meziříčí – Velké Karlovice, Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí – Přerov.

S kolem můžete cestovat jako se spoluzavazadlem nebo takzvaně v úschově během přepravy.

Velká část cyklostezky je vedena po nově vybudovaných úsecích s vyloučením motorové dopravy. Část trasy je vedena po málo frekventovaných místních komunikacích a zpevněných lesních a polních cestách a skutečné minimum trasy zatím musíte absolvovat po silnicích. I tady se však připravují projekty, které zajistí, že od pramenů Vsetínské a Rožnovské Bečvy až po soutok Bečvy s řekou Moravou budete moci projet bez obav, po skutečné cyklostezce. Krásná příroda Beskyd, valašské dřevěnice roztroušené po obcích a městečkách regionu nebo soustředěné v rožnovském skanzenu. Zastavit se budete moci v centrech historických měst s množstvím zajímavých památek, jako je Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice, Lipník nad Bečvou nebo Přerov. Přímo na trase nebo v jejím těsném sousedství můžete navštívit muzea, zámky a hrady.

Cíle projektu
Cílem projektu je kompletní zmapování značení a stavu mobiliáře po celé délce Cyklostezky Bečva (celková délka je 152,6 km) a následná realizace odpovídajícího doznačení a opravy či doplnění mobiliáře cyklostezky v analýzou určených lokalitách. Za poslední 4 roky byly postupně některé úseky osazeny značením a mobiliářem a to z různých dotačních titulů (MMR, přeshraniční spolupráce, SFDI). Jak byla cyklostezka budována, ne všechny úseky byly vyznačeny a cyklisté mají stále problémy s orientací. Stejně tak místa pro odpočinek nejsou rovnoměrně rozmístěna po celé délce. Tam, kde byly odpočívky instalovány hned v začátcích (rok 2008, 2009), jsou již ve špatném stavu, je nutná jejich rekonstrukce. Cílem projektu je tedy zlepšit orientaci i uživatelský komfort návštěvníků cyklostezky.

V marketingové rovině je cílem projektu ucelená propagace cyklostezky Bečva jako tzv. cyklodálnice na Moravě (C1). Účelem marketingové kampaně je zvýšení povědomí o existenci cyklostezky po celé ČR a aktivní působení na zvýšení její návštěvnosti, čímž dojde k podpoření ekologicky šetrné a trvale udržitelné formy cestovního ruchu a potažmo podpoře regionálního rozvoje zejména v sektoru služeb navázaných na tuto aktivní formu turistiky a trávení volného času.

Výstupy projektu
Realizace jednotlivých aktivit přinese tyto očekávané výstupy:

 1. kompletní zmapování stavu značení a mobiliáře po celé délce Cyklostezky Bečva
 2. navržení doplnění značení, oprava stávajícího
 3. navržení nového mobiliáře, oprava stávajícího
 4. instalace značení a mobiliáře
 5. výroba propisek s logem cyklostezky
 6. vydání promo materiálu o cyklostezce
 7. slavnostní zahájení a zakončení cyklosezony – zábavně-vzdělávací akce

Značení cyklotrasy a opravy či doplnění mobiliáře bude realizováno v úzké spolupráci obcí a měst, na jejich katastru se bude příslušné značení či mobiliář instalovat/rekonstruovat.

V rámci projektu bude vytištěno 5 000 ks map cyklostezky Bečva a propisky s logem Cyklostezky Bečva. Dvanáctistránkový barevný promomateriál v nákladu 10 000 ks, který bude distribuován na informační centra našich partnerů.

Cílem marketingových aktivit je nejen propagace cyklostezky jako tzv. cyklodálnice na Moravě. Účelem je zvýšení povědomí vůbec o existenci cyklostezky po celé ČR. S tím je spojeno samozřejmě zvýšení její návštěvnosti. Návštěvnost se každým rokem (již od r. 2010) sleduje pomocí ručního sčítání na třech lokalitách (po jedné v každém ze tří úseků cyklostezky), které potvrdilo trvale rostoucí trend zvyšování návštěvnosti. Doplnění obslužné infrastruktury a kvalitního značení bude ve spojení s atraktivní marketingovou komunikací tento rostoucí trend návštěvnosti cyklostezky Bečva do budoucna udržovat a podporovat.